Privātuma politika

MB Retail bees ir atbildīgi apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu. Šajā konfidencialitātes politikā ir aprakstīts, kādu personisko informāciju mēs apkopojam un kā to izmantojam.

Mūsu galvenais mērķis, vācot jūsu personisko informāciju, ir nodrošināt jums netraucētu, efektīvu un personalizētu pieredzi, izmantojot mūsu tiešsaistes veikalu. Tas ļauj mums sniegt informāciju un veikt funkcijas, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām, un palīdz pielāgot mūsu pakalpojumus, lai tie būtu vieglāk un ātrāk saprotami.

1. Izmantotie jēdzieni

Pārdevējs MB Retail bees, juridiskās personas kods 306224944, PVN maksātāja kods LT100015650514, juridiskā adrese Žaliųjų ežerų g. 240-3, Vilnius, 08471, Lietuva.

www.obuddy.eu - interneta veikals, kas atrodas tīmekļa vietnē www.obuddy.eu.

Lietotājs (pircējs) - jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto interneta veikalu, pasūtot un/vai iegādājoties preces.

Personas dati - jebkāda informācija, kas saistīta ar fizisku personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši noteikt.

Personas datu pārzinis – www.obuddy.eu

Konts - pircēja reģistrācijas rezultāts vietnē www.obuddy.eu, izveidojot savus personas datus, un saglabāts konts (konts), kurā tiek reģistrēta viņa pasūtījumu vēsture.

www.obuddy.eu konti tie ir www.obuddy.eu konti Facebook, Twitter, Linkedin un citos sociālajos tīklos, kuros tiek atspoguļota informācija par https://obuddy.eu un tajā sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī tiek kopīgots interneta veikala publicētais saturs.

Pakalpojumi - visi www.obuddy.eu Pircējam sniegtie pakalpojumi.

Pārdevēja partneris - juridiska persona: 1) kas pārdod preces vai sniedz pakalpojumus vietnē www.obuddy.eukā arī juridiskā persona, kas iesaistīta Pircēja pasūtījuma izpildē; 2) ar kuru var tikt īstenotas kopīgas akcijas vai projekti interneta veikalā www.obuddy.eušīs juridiskās personas tīmekļa vietnēs vai citos plašsaziņas līdzekļos, kuros tiek aprakstīta un izziņota www.obuddy.eu un šīs juridiskās personas akcija vai projekts.

Trešā persona - juridiska vai fiziska persona, izņemot datu subjektu, datu pārzini, datu apstrādātāju un personas, kuras datu pārzinis vai datu apstrādātājs tieši pilnvarojis apstrādāt datus.

Administrators - persona, kas atbild par www.obuddy.eu mārketingu.

IP adrese - unikāls numurs, kas piešķirts katram datoram, kurš pieslēgts internetam, pazīstams kā interneta protokola (IP) adrese. Tā kā šos numurus parasti piešķir pēc valstu blokiem, IP adresi bieži var izmantot, lai noteiktu valsti, kurā dators ir pieslēgts internetam.

Noteikumi - derīgi "Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā www.obuddy.eu ".

Tiešais mārketings - darbība, kuras mērķis ir piedāvāt personām preces vai pakalpojumus pa e-pastu, tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai noskaidrot viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

 Citi šajā privātuma politikā lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie definēti Lietuvas Republikas likumā "Par personas datu aizsardzību".

2. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka Pārdevējs ievēro Lietuvas Republikas likumu par personas datu aizsardzību, Lietuvas Republikas likumu par elektroniskajiem sakariem un citus piemērojamos tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, kā arī kompetento iestāžu direktīvas.

www.obuddy.eu Privātuma politika nosaka personas datu vākšanas, glabāšanas un apstrādes pamatnoteikumus, izmantojot www.obuddy.eu piedāvātos pakalpojumus. Privātuma politikas mērķis ir aizsargāt un pasargāt Pircēja Personas datus no neatļautas izmantošanas. Privātuma politika attiecas arī uz www.obuddy.eu kontiem.

www.obuddy.eu  satur saites uz citu personu, uzņēmumu vai organizāciju tīmekļa vietnēm, un Pārdevējs nav atbildīgs par šādu tīmekļa vietņu saturu un/vai privātuma politikas nodrošināšanai izmantotajām metodēm. Tāpēc pirms informācijas par sevi sniegšanas Pircējam jāiepazīstas ar attiecīgās tīmekļa vietnes noteikumiem, privātuma politiku un citiem dokumentiem.

Lietotājs (pircējs) var veikt pirkumus vietnē www.obuddy.eu reģistrējoties vietnē www.obuddy.eu, kā arī bez reģistrācijas.

3. PERSONAS DATU SNIEGŠANA, JURIDISKAIS PAMATS UN APSTRĀDES NOLŪKI

Par Lietotājiem (pircējiem) apkopotā informācija ir atkarīga no pakalpojumiem, kurus izmantojat, un no informācijas, ko sniedzat, uzsākot pakalpojumu izmantošanu vai reģistrējoties www.obuddy.eu kontā. Jūsu personas dati tiek iegūti šādos veidos:

 • Jūs tos sniedzat (aizpildot un iesniedzot pieprasījuma veidlapu tīmekļa vietnē, zvanot uz kontakt centra tālruņa numuru, apmeklējot klientu apkalpošanas nodaļas).
 • Ģenerēti automātiski, kā to pieprasa piemērojamie tiesību akti (apmeklējot tīmekļa vietni un/vai sociālo kontu, izmantojot lietojumprogrammas).
 • Iegūti no trešajām personām un/vai publiski pieejamiem avotiem, kā to prasa piemērojamie tiesību akti.

Pircējs var veikt pirkumus vietnē www.obuddy.eu reģistrējoties vietnē www.obuddy.eu kā arī bez reģistrācijas. Bez reģistrācijas Pircējam ir jānorāda šādi Personas dati - vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Pircējs ir atbildīgs par savu Personas datu pareizību.

Personām, kas vēlas reģistrēties vietnē www.obuddy.eu, ir jānorāda sava e-pasta adrese un jāizveido parole. Reģistrācijas laikā tiek izveidots Konts. Kontā Pircējs ievada savus datus - vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, un ir pilnībā atbildīgs par šīs informācijas pareizību. Pircējam tiek piešķirts lietotāja ID. Pircējs jebkurā laikā var:

 • labot un/vai papildināt Kontā esošos Personas datus. Pircējs ir atbildīgs par izlaboto un/vai papildināto datu pareizību.
 • Sazinieties e-pasta ar adresi hello@obuddy.eu ar atbildīgo personu par Konta dzēšanu.

Pārdevējs vāc un tālāk apstrādā jūsu personas datus, pamatojoties uz leģitīmu juridisko pamatojumu, kas definēts personas datu aizsardzību regulējošos tiesību aktos:

 • Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
 • Lai noslēgtu un/vai izpildītu līgumu ar jums
 • Ar jūsu piekrišanu.
 • Pārdevēja leģitīmo interešu dēļ, ja jūsu privātās intereses nav svarīgākas.

Pārdevējs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • pakalpojumu sniegšanai, klientu maksātspējas novērtēšanai un kredītriska pārvaldībai, Pārdevēja aizskarto tiesību aizsardzībai.
 • pienācīgas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai.
 • Tiešais mārketings*.

*Ja pēc preču un/vai pakalpojumu iegādes Pircējs nevēlas, lai viņa norādītie Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga vai biznesa analīzes nolūkos, Pircējam ir jāpiesakās savā kontā vietnē www.obuddy.eu. Konta sadaļā abonēšana" Pircējam ir jāizķeksē lodziņš "Abonēt " un jāspiež saite "Saglabāt". Visos gadījumos Pircējs var rakstīt e-pastu uz hello@obuddy.eu vai zvanīt par datu aizsardzību atbildīgajai personai pa tālruni +37061548035 un norādīt, ka nevēlas saņemt e-pasta un/vai SMS ziņojumus vai tālruņa zvanus. E-pasta un/vai SMS īsziņu, kā arī tālruņa zvanu sūtīšana tiek pārtraukta tikai tad, ja Pircējs skaidri norāda e-pasta adreses un/vai tālruņa numurus.

Pārdevējs var nodot jūsu personas datus:

 • datu apstrādātājiem (pakalpojumu sniedzēji), kas sniedz pakalpojumus un apstrādā jūsu personas datus Pārdevēja kā datu pārziņa vārdā (piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, auditori, reklāmas aģentūras, transporta pakalpojumu sniedzēji u. c.).
 • Citas trešās personas, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai ja tas nepieciešams, lai aizsargātu Pārdevēja likumīgās intereses (piemēram, tiesas, iestādes, tiesībaizsardzības iestādes u. c.).

4. PERSONAS DATU IZMANTOŠANAS UN GLABĀŠANAS PROCEDŪRA

Lietotājs (pircējs) piešķir www.obuddy.eu tiesības vākt, pārvaldīt, apstrādāt un glabāt Pircēja Personas datus tādā apjomā un tādiem mērķiem, kā norādīts Privātuma politikā un citos www.obuddy.eu dokumentos.

Pārdevējs glabā Lietotāju (pircēju) personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams norādītā mērķa sasniegšanai. Kad noteiktais mērķis ir sasniegts, Pircēja personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti paredz, ka Pārdevējam personas dati jāsaglabā noteiktu laiku. Pēc šī perioda personas dati tiek dzēsti tā, lai tos nevarētu atjaunot.

Pārdevējs, izmantojot iekšējos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, nodrošina, ka Pircēja sniegtie personas dati vietnē www.obuddy.eu ir aizsargāti pret jebkādām nesankcionētām darbībām: nelikumīgu personas datu pārveidošanu, izpaušanu vai iznīcināšanu, identitātes zādzību, krāpšanu un Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktā personas datu aizsardzības līmeņa ievērošanu.

Pircējs apņemas un viņam ir pienākums glabāt savu pieteikšanās vārdu www.obuddy.eu, paroli un citus datus drošībā. Pircējs arī apņemas un viņam ir pienākums neizpaust Personas datus par sevi vai trešajām personām, ja šādi trešo personu Personas dati kļūst tam pieejami, un nekavējoties informēt Pārdevēju par jebkādiem redzamiem pārkāpumiem.

5. PERSONAS DATU SUBJEKTU TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Lietotājam (pircējam), kura personas datus apstrādā www.obuddy.eu vai Pārdevējs, ir šādas tiesības:

 • zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi.
 • iepazīties ar saviem personas datiem un to, kā tie tiek apstrādāti.
 • Pieprasīt savu personas datu apstrādes darbību labošanu, iznīcināšanu vai apturēšanu, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot Lietuvas Republikas personas datu aizsardzības likumu un citus tiesību aktus.
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Visas norādītās personas datu subjektu tiesības tiks īstenotas pēc tam, kad būs noskaidrotas un pārbaudītas personas, kas iesniedz pieprasījumu, identitāte. To var izdarīt jebkurā www.obuddy.eu klientu apkalpošanas nodaļā vai izmantojot konkrētas saites, kas norādītas www.obuddy.eu vai Pārdevēja sniegtā reklāmas satura apakšā.

Pārdevējs var neļaut izmantot iepriekš minētās personas datu subjektu tiesības, ja piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu, dienesta vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu, kā arī datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.

Ja jums ir kādi jautājumi par šajā privātuma politikā sniegto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums jums ērtā veidā.

Jebkurš pieprasījums vai norādījums saistībā ar Personas datu apstrādi ir jāiesniedz Pārdevējam rakstiski, izmantojot vienu no šiem veidiem:

1) Iesniedzot šādu pieprasījumu vai norādījumu tieši Pārdevējam uz adresi Žaliųjų ežerų g. 240-3, Vilnius, 08471, 240-3, Vilnius, 08471,

2) Nosūtot šādu pieprasījumu vai norādījumu uz e-pasta adresi info@obuddy.lt no savas e-pasta adreses.

Pēc šāda Pircēja pieprasījuma vai norādījuma saņemšanas Pārdevējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniedz Pircējam atbildi un veic pieprasījumā norādītās darbības vai atsakās tās veikt. Atbilde uz Pircēja pieprasījumu jāsniedz rakstiski.

6. SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Kad Pircējs apmeklē www.obuddy.eu, tiek izmantotas sīkdatnes. Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek saglabāti jūsu interneta pārlūkprogrammā un palīdz www.obuddy.eu atpazīt jūs kā iepriekšējo www.obuddy.eu vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu pārlūkošanas vēsturi un attiecīgi pielāgot saturu. Sīkdatnes arī palīdz nodrošināt www.obuddy.eu tīmekļa vietnes un interneta veikala netraucētu darbību, ļauj uzraudzīt šo tīmekļa vietņu apmeklējumu ilgumu un biežumu, kā arī vākt statistisko informāciju par šīs tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, mēs varam uzlabot tīmekļa vietni www.obuddy.eu un padarīt to lietotājam draudzīgāku.

Pārdevēja izmantotās sīkdatnes patstāvīgi neidentificē konkrētu personu. Ar sīkdatņu palīdzību savāktie dati ir vairāk saistīti ar konkrēta datora lietošanu, nevis ar konkrētu interneta lietotāju. Tomēr jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties noteiktus iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas tīmekļa vietnes sniegtās funkcijas. Sīkdatņu saraksts ir sniegts turpmāk.

Sīkdatņu nosaukumsAprakstsDerīguma termiņšSīkfails netiek saglabāts, ja tiek noraidīts
__cfduidSīkfails, ko izmanto lietotāja datplūsmas identificēšanai1 gads
PHPSESSIDVisu pieprasījumu laikā saglabā lietotāja pārlūkošanas sesiju.Pārlūkošanas laikā
UIDUnikāls lietotāja ID lietotāja atpazīšanai  
_gaGoogle Analytics statistikas sistēmas daļa, kas glabā informāciju par lietotāja apmeklētajām vietnes sadaļām, apmeklējumu biežumu, apmeklējumu ilgumu, pārlūkprogrammas informāciju utt.2 gadi
_gid4 Stundas
@@History/@@scroll|## Anonīmi vāc informāciju par lietotāja uzvedību konkrētā tīmekļa vietnē.Pārlūkošanas laikā
__utm.gifGoogle Analytics kods, kas identificē tikai lietotāja datoru un pārlūkprogrammu.Pārlūkošanas laikā
__utmaGoogle Analytics kods, kas apkopo informāciju par lietotāja pirmo un pēdējo apmeklējumu.2 gadi
__utmbGoogle Analytics kods, kas reģistrē precīzu laiku, kad lietotājs pārlūkoja lapu. Izmanto precīziem laika iestatījumiem konkrētā lapā.Pārlūkošanas laikā
__utmcGoogle Analytics kods, kas reģistrē precīzu laiku, kad lietotājs atstāja lapu. Izmanto precīziem laika iestatījumiem mūsu lapā.Pārlūkošanas laikā
__utmzGoogle Analytics kods, kas reģistrē, no kurienes lietotājs nonāca mūsu lapā, kurš meklētājs tika izmantots, kura saite tika noklikšķināta un kurš meklēšanas termins tika izmantots.6 mēnešus
AWSALBZopim tērzēšana - tērzēšanas kods6 dienas
collectGoogle Analytics kods, kas tiek izmantots, lai nosūtītu datus par lietotāja ierīci un darbībām, izseko lietotāja izmantotās ierīces un mārketinga kanālus.Pārlūkošanas laikā
__zlcmidZopim Chat kods, saglabā informāciju par lietotāja pārlūkošanas statusu visu pieprasījumu laikā.1 gads
_hjIncludedInSampleŠis kods pārbauda, vai lietotājs ir jāreģistrē konkrētā statistikas kategorijā.Pārlūkošanas laikā
ads/conversion/#Šo kodu izmanto, lai noteiktu parādīto reklāmu konversiju.Pārlūkošanas laikā
ads/ga-audiencesŠo kodu izmanto Google Analytics, lai piesaistītu apmeklētājus kļūt par lietotājiem, pamatojoties uz apmeklētāju uzvedību.Pārlūkošanas laikā
frFacebook izmanto kodu, lai attēlotu trešo pušu reklāmas produktus.Pārlūkošanas laikā
IDEGoogle DoubleClick kods, kas reģistrē apmeklētāju darbības, kad tie skatās vai noklikšķina uz kādas no parādītajām reklāmām, lai novērtētu šādu reklāmas kampaņu efektivitāti un turpinātu nodrošināt apmeklētājam personalizētas reklāmas.1 gads
test_cookieŠis kods tiek izmantots, lai noteiktu, vai apmeklētāja pārlūkprogramma atbalsta sīkfailus.Pārlūkošanas laikā
trIzmantotais Facebook Pixel kodsPārlūkošanas laikā
zte#Saglabā Zopim čata ID, lai identificētu ierīci starp sesijām.Pārlūkošanas laikā

 7. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visas intelektuālā īpašuma tiesības uz tīmekļa vietni un Lietotājam sniegto saturu (tostarp fotoattēliem) ir www.obuddy.eu vai Pārdevēja īpašums, un tās aizsargā autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šīs tiesības aizsargā www.obuddy.eu un licences.

Lietotājs drīkst vākt, drukāt vai prezentēt saturu tikai personīgai lietošanai. Lietotājs nav tiesīgs publicēt, manipulēt, izplatīt vai citādi rediģēt saturu vai sniegto materiālu komerciālai vai nesaistītai personiskai lietošanai.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

Šī konfidencialitātes politika ir spēkā no 2023. gada 6. jūnija. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā pārskatīt un mainīt šo konfidencialitātes politiku. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas Tīmekļa vietnē.

#