Noteikumi un nosacījumi

I. Noteikumi.

 1. Datu pārzinis un tīmekļa vietnes www.obuddy.eu operators (turpmāk tekstā - Datu pārzinis) ir MB Retail Bees, uzņēmuma kods 306224944, PVN maksātāja kods LT100015650514, juridiskā adrese Žaliųjų ežerų str. 240-3, Vilnius, 08471, Lietuvas Republika, e-pasta adrese - hello@obuddy.eu.
 2. Pircējs - fiziska vai juridiska persona, kas ir iegādājusies Preces interneta veikalā www.obuddy.eu
 3. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.
 4. www.obuddy.eu - interneta veikals, kura tīmekļa adrese ir www.obuddy.eu
 5. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot tādu informāciju kā personas kods, viena vai vairākas fiziskās, fizioloģiskās, psiholoģiskās, psiholoģiskās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās īpašības.
 6. Atteikuma veidlapa - standartizēta veidlapa, ko var aizpildīt, lai izmantotu tiesības atteikties no Preces.
 7. Preces - viss, kas tiek tirgots interneta veikalā www.obuddy.euAtsevišķi Noteikumos termins "preces" nozīmē gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī.
 8. Pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) reglamentē Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus, Preču cenas, samaksas noteikumus, termiņus, piegādi, Preču kvalitātes garantiju, Preču atgriešanu un apmaiņu, kā arī atbildību.
 9. Privātuma politika - Pārdevēja apstiprināts dokuments, kurā izklāstīti Personas datu vākšanas, uzkrāšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatnoteikumi, izmantojot www.obuddy.eu.

II. Vispārīgi noteikumi

 1. Šie Pirkšanas un pārdošanas noteikumi pēc tam, kad Pircējs tos ir apstiprinājis (pēc iepazīšanās ar Noteikumiem un izvēles rūtiņas atzīmēšanas pie paziņojuma "Esmu iepazinies ar lapas noteikumiem un piekrītu tiem"), ir pusēm juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, Preču iegādes un apmaksas nosacījumus, Preču piegādes un atgriešanas kārtību, Pušu atbildību un citus noteikumus, kas saistīti ar Preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā.
 2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības.
 3. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā www.obuddy.eu .
 4. Mēs arī informējam, ka šie noteikumi var tikt mainīti saskaņā ar izmaiņām tiesiskajā regulējumā. Katru reizi, kad Pircējs veic Preču pasūtījumu, iesakām iepazīties ar Noteikumiem, lai pārliecinātos, ka Pircējs pilnībā izprot nosacījumus, saskaņā ar kuriem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums.
 5. Pircējam ir jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto Privātuma politiku. Pircējs izsaka savu piekrišanu vai nepiekrišanu konkrētiem personas datu izmantošanas veidiem saskaņā ar Privātuma politiku.
 6. Ja Pārdevējam ir pienākums vai tiesības sniegt dokumentus vai informāciju Pircējam pa e-pastu, visos gadījumos atbildība par derīgas un Pircējam piederošas e-pasta adreses norādīšanu gulstas uz Pircēju.

III. Privātuma politika

 1. MB Retail bees, veicot elektronisko tirdzniecību, ievēro Lietuvas Republikas Personas datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 un citus tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi, glabāšanu un īstenošanu.
 2. Privātuma politika ir Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

IV. Preces

 1. Interneta veikalā attēloto Preču attēli ir ilustratīvi. Neskatoties uz Pārdevēja centieniem precīzi attēlot Preču krāsas, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs saprot, ka Preces var nedaudz atšķirties no attēliem.
 2. Preču iepakojums var atšķirties no tā, kas redzams attēlos interneta veikalā.
 3. Pircējam ir pieejamas visas tiešsaistes veikalā piedāvātās Preces. Gadījumā, ja pasūtītās Preces vairs nav pieejamas, Pircējs tiek nekavējoties informēts ar e-pasta vai cita veida (telefona zvana un/vai SMS) starpniecību, un šādas Preces pasūtījuma izpilde tiek pārtraukta.
 4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, izvēloties iegādājamo(-ās) preci(-es) un izveidojot iepirkumu grozu, noklikšķina uz saites "Pasūtīt" un kad Pārdevējs, sazinoties ar Pircēju pa norādīto tālruni vai e-pastu, apstiprina pasūtījumu, nosūtot e-pastu par pasūtījuma apstiprinājumu.
 5. Katrs pirkuma-pārdevuma līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek reģistrēts un saglabāts interneta veikala datubāzē.

V. Pircēja tiesības

 1. Pircējam ir tiesības iepazīties ar saviem Personas datiem un tiesības pieprasīt neprecīzu, nepilnīgu vai nepareizu Personas datu labošanu, rakstot e-pastu uz hello@obuddy.eu. Šādā gadījumā Pārdevējam ir nekavējoties (1-2 darba dienu laikā) jāīsteno pircēja pieprasījums.  
 2. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkuma-pārdošanas līguma tikai tad, ja prece nav bojāta vai būtiski mainījusi izskatu, nav lietota un ir oriģinālajā iepakojumā.
 3. Pircējam, kurš interneta veikalā ir iegādājies neatbilstošas kvalitātes preci, ir tiesības pieprasīt, lai Pārdevējs nodrošina atbilstošu preces kvalitāti, proporcionālu cenas samazinājumu vai vienpusēji izbeigt pirkuma-pārdošanas līgumu.
 4. Pārdevējs ir atbildīgs patērētājam par produktu neatbilstību kvalitātes prasībām piegādes brīdī.

VI. Pircēja pienākumi

 1. Pircējam ir pienākums samaksāt par produktiem un pieņemt tos saskaņā ar šiem Noteikumiem.
 2. Ja ir notikušas izmaiņas Pircēja pasūtījuma veidlapā norādītajos datos, Pircējam par tām nekavējoties jāinformē Pārdevējs.
 3. Izmantojot www.obuddy.euonline veikalu, Pircējs apņemas ievērot šos Noteikumus, citus interneta veikalā skaidri norādītos nosacījumus un nepārkāpt Lietuvas Republikas likumus.

VII. Pārdevēja tiesības

 1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo produktu groza lielumu, t.i., minimālo summu, kuru sasniedzot, Pircēja pasūtījums tiks izpildīts. Šo summu var norādīt, pārskatot iepirkumu grozu.
 2. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespējas izmantot interneta veikalu vai izņēmuma gadījumos anulēt Pircēja reģistrāciju.
 3. Būtiskos apstākļos Pārdevējs var uz laiku vai pastāvīgi apturēt interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam. Šādā gadījumā visi pieņemtie un apstiprinātie Pircēja pasūtījumi tiek izpildīti, un jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
 4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš informējot Pircēju, anulēt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties apmaksu ar bankas pārskaitījumu, nesamaksā par precēm.
 5. Pārdevējs var veikt dažādas mārketinga kampaņas ar iepriekšēju Pircēju piekrišanu, informējot viņus par šīm kampaņām, nosūtot informāciju Pircēju norādītajiem kontaktiem. Pārdevējam ir arī tiesības vienpusēji, bez atsevišķa brīdinājuma, mainīt apspriesto mārketinga kampaņu noteikumus un pārtraukt notiekošās kampaņas.
 6. Pārdevējs apņemas piegādāt produktus Pircējam ne vēlāk kā 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Gadījumā, ja Pārdevējs svarīgu iemeslu dēļ nevar piegādāt pasūtītos produktus 30 dienu laikā, Pārdevējs apņemas nekavējoties informēt Pircēju par produktu piegādes aizkavēšanos.

VIII. Pārdevēja pienākumi

 1. Pārdevējs apņemas saskaņā ar šiem Noteikumiem un interneta veikalā noteiktajiem nosacījumiem nodrošināt Pircējam iespēju izmantot interneta veikala www.obuddy.eu piedāvātos pakalpojumus.
 2. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, t. i., apstrādāt Pircēja norādītos personas datus saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
 3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītos produktus uz norādīto adresi saskaņā ar norādītajiem nosacījumiem.
 4. Svarīgu iemeslu dēļ Pārdevējs, nespējot piegādāt pasūtītos produktus Pircējam 30 dienu laikā, apņemas nekavējoties informēt Pircēju par produktu piegādes aizkavēšanos.
 5. Pircējam atgriežot Preces, Pārdevējs apņemas atmaksāt samaksāto summu 7-10 (septiņu līdz desmit) darba dienu laikā no Preces atgriešanas dienas Pārdevējam.

IX. Cenas, maksāšanas kārtība un produktu nosacījumi 

 1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas eiro ar PVN.
 2. Pircējs maksā par produktiem vienā no šādiem veidiem:
 3. izmantojot interneta banku;
 4. ar bankas pārskaitījumu;
 5. OBUDDY dāvanu kuponu.
 6. Maksājot ar bankas pārskaitījumu, Pircējs apņemas samaksāt par produktiem nekavējoties. Pasūtījums tiek noformēts tikai pēc maksājuma veikšanas.
 7. PVN rēķinos tiek sniegta informācija par izvēlētajiem produktiem, to daudzumu, piešķirtajām atlaidēm, galīgajām produktu cenām, ieskaitot visus nodokļus, un citi grāmatvedību reglamentējošos tiesību aktos noteiktie dati.

X. Produktu piegāde

 1. Pasūtot produktus, Pircējs var izvēlēties produktu piegādes veidu, kas norādīts tīmekļa vietnē, t. i., izmantot Pārdevēja sniegto produktu piegādes pakalpojumu vai saņemt produktus Pārdevēja norādītajā vietā.

XI. Piegāde uz Pircēja norādīto adresi:

 1. Pircējam, izvēloties produktu piegādes pakalpojumu pasūtījuma laikā, ir jānorāda precīza piegādes vieta.
 2. Pircējam pašam jāpieņem produktu piegāde. Gadījumos, kad Pircējs pats nevar pieņemt produktu piegādi, un produkti tiek piegādāti uz norādīto adresi, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par nepareizu produktu piegādi nepareizai personai.
 3. Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis piegādā produktus.
 4. Piegādes izmaksas ir atkarīgas no Pircēja izvēlētā piegādes veida.
 5. Pārdevējs patur tiesības mainīt piegādes maksu un minimālo pirkuma summu bezmaksas piegādei. Pašreizējie tarifi ir norādīti pasūtījuma apstiprinājuma lapā, ļaujot Pircējam iepazīties ar tiem pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
 6. Pasūtītās Preces ir jāsaņem ne vēlāk kā 21 darba dienas laikā pēc Pārdevēja apstiprinājuma, ka pasūtījums ir gatavs saņemšanai. Ja Pircējs savlaicīgi neveic Preču saņemšanu, Pārdevējs patur tiesības atcelt pasūtījumu bez iepriekšēja brīdinājuma un atmaksāt veikto maksājumu.
 7. Preces var saņemt tikai tā persona, kas veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma iesniegšanas brīdī.
 8. Pārdevējs piegādā Pircējam Preces, pamatojoties uz Preču aprakstos norādītajiem nosacījumiem. Šie noteikumi ir provizoriski un netiek piemēroti gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā trūkst nepieciešamās Preces un Pircējs ir informēts par trūkumu. Jebkurā gadījumā Pārdevējs apņemas piegādāt Preces 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Izņēmuma gadījumos piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par Preču piegādes nosacījumiem.
 9. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču īpašību izmaiņām, kas var rasties temperatūras svārstību vai citu no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ to piegādes Pircējam laikā. Pārdevējs arī neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas var rasties transportēšanas laikā.
 10. Gadījumos, kad pirkuma līgumā ir ietverts priekšmetu transportēšana un Pārdevējs nosūta priekšmetus Pircējam, risks par nejaušu priekšmetu nozaudēšanu vai bojājumu pāriet uz Pircēju, kad viņš vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, pieņem priekšmetus. Ja preces tiek nodotas Pircēja izvēlētam pārvadātājam un Pārdevējs nav piedāvājis šādu piegādi, risks pāriet uz Pircēju, kad preces tiek nodotas pārvadātājam.
 11. Visos gadījumos Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības par piegādes termiņu pārkāpšanu, ja Preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
 12. Preces piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai tā pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījums un Preces stāvoklis un jāparaksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokuments. Ja Pircējs paraksta sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots apmierinošā stāvoklī un Precei nav bojājumu, kuru cēloņi varētu būt saistīti ar ārpusrūpnīcas defektiem, kā arī nav neatbilstību Preces iepakojumā (kas konstatējamas ārējās apskates laikā). Ja Pircējs pamana, ka iesniegtās kravas iepakojums ir bojāts (saspiests, samircis vai citādi ārēji bojāts) vai Prece ir bojāta un/vai Prece nav pareizā komplektācijā, Pircējam tas jāatzīmē sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā.

XII. Preču atgriešana un apmaiņa

 1. Preces, kas iegādātas vietnē www.obuddy.eu, var atgriezt un/vai apmainīt saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.362. un 6.363. panta noteikumiem, kā arī "Mazumtirdzniecības noteikumiem", kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas valdības 2014. gada 22. jūlija Rezolūciju Nr. 738.
 2. Lai atgrieztu augstas kvalitātes Preci(-es), Pircējam par to ir rakstiski jāpaziņo Pārdevējam (pa e-pastu hello@obuddy.eu). Pircējam ir tiesības atgriezt Preci 14 dienu laikā no Preces piegādes vai saņemšanas dienas, ja Preces vizuālais izskats un/vai iepakojums nav bojāts, par to rakstiski informējot Pārdevēju.
 3. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Preces, kas pēc piegādes ir izplēstas un nav piemērotas atgriešanai veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ, vai arī Preces nav iespējams atgriezt citos Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos. Pircējam ir jānodrošina, ka atgriežamās Preces kvalitāte, iepakojums un atbilstība drošības un higiēnas prasībām paliek nemainīga.
 4. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atdotās vai apmainītās Preces šo noteikumu 58. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja tiek konstatēts, ka Preces ir bojātas, noņemtas un/vai bojātas etiķetes, atlīmēta aizsargplēve, bojāts iepakojums u.c., un/vai Preces ir lietotas.
 5. Pārdevējs nav atbildīgs par Preces kvalitātes pasliktināšanos, ja Pircējs vai personas, kurām Pircējs nodevis Preci, to izmantoja citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem šī Prece parasti tiek izmantota, neievēroja instrukcijā norādītās prasības, pārkāpa transportēšanas noteikumus, uzglabāšanas, lietošanas un/vai glabāšanas noteikumus, kā arī ja Preču nodošanas laikā nav rakstiski paziņots par redzamiem Preču iepakojuma defektiem un citiem ārējiem defektiem, vai arī Preču kvalitātes pasliktināšanās ir Pircēja vai citu personu, kurām Pircējs nodevis Preces, rīcības dēļ.
 6. Izmantojot tiesības atgriezt Preci, Pircējs sedz ar Preces atgriešanu saistītos izdevumus.
 7. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču kvalitātes pasliktināšanos, ja Pircējs vai personas, kurām Pircējs Preces nodevis, tās izmantoja citiem mērķiem, nevis tiem, kādiem šīs Preces parasti tiek izmantotas, nav atbildušas noteiktajām prasībām. instrukcijā pārkāpusi Preču transportēšanas, uzglabāšanas, lietošanas un/vai uzglabāšanas noteikumus, kā arī, ja ir redzami Preces iepakojums un citi ārējie defekti, kas nav apspriesti rakstveidā Preču nodošanas brīdī. Preces neatkarīgi no tā, vai Preču kvalitātes pasliktināšanās ir saistīta ar Pircēja vai citu personu, kurām Pircējs nodeva Preci, darbības.
 8. Atmaksa par atgrieztajām Precēm vienmēr tiek pārskaitīta ar bankas pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

XIII. Atbildība

 1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu sniegto personas datu pareizību. Ja Pircējs nesniedz precīzus Personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja atlīdzināt radušos tiešos zaudējumus.
 2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot šo interneta veikalu.
 3. Reģistrēts Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, izmanto MB Retail sniegtos pakalpojumus, izmantojot interneta veikalu, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
 4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs, neievērojot Pārdevēja ieteikumus un savus pienākumus, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut arī šāda iespēja viņam tika nodrošināta.
 5. Ja Pārdevēja interneta veikals satur saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai privātpersonu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs nav atbildīgs par šajās vietnēs sniegto informāciju vai tajās veiktajām darbībām, neuzrauga šīs tīmekļa vietnes, nekontrolē tās un nepārstāv šos uzņēmumus un privātpersonas.

XIV. Informācijas apmaiņa

 1. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus uz Pircēja norādīto e-pasta adresi saskaņā ar Noteikumiem.
 2. Visus paziņojumus un jautājumus Pircējs nosūta Pārdevējam, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā norādītos saziņas līdzekļus.
 3. Noteikumos lietotais termins "rakstiski" ietver arī elektroniskos ziņojumus.

XV. Nobeiguma noteikumi

 1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
 2. Attiecības, kas izriet no šiem noteikumiem, regulē Lietuvas Republikas tiesību akti.
 3. Visi strīdi, kas rodas šo noteikumu īstenošanas rezultātā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem pēc Pārdevēja dzīvesvietas.
 4. Pircējs nav tiesīgs bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas nodot vai cedēt trešai personai vai personām visas no šiem Noteikumiem izrietošās tiesības un pienākumus vai to daļu.
 5. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja sniegtajai atbildei uz Pircēja rakstisku pretenziju par www.obuddy.eu vietnē www.obuddy.eu iegādāto Preci, Pircējs var iesniegt savu pieprasījumu/ sūdzību Valsts patērētāju tiesību aizsardzības inspekcijai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālr: +3705 262 67 51, fakss: (85) 279 1466, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt (arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādes teritoriālajām nodaļām novados) - vai aizpildīt pieprasījuma veidlapu ODR platformā https://ec.europa.eu/odr/.
#